گل‌های کابینتی و درب ورودی

گل‌منبت‌های مستطیل و مربع با حاشیه بیرونی صاف

 گل‌منبت‌های سری ۳۰۰ نیز قطعاتی با فرم مستطیل یا مربع هستند که کاربردهایی مانند سری ۲۰۰ دارند با این تفاوت که گل‌منبت‌های سری ۲۰۰ دارای کناره‌ای برش خورده و زاویه‌دار بوده اما محصولات سری ۳۰۰ داری حاشیه‌ی کاملاً صاف می‌باشند و چهارگوشه‌ی همه‌ی این طرح‌ها به صورت زاویه قائمه ۹۰ درجه می‌باشد.

۳۰۵.۱

۳۰۴.۵۹.۲۹a

۳۰۳.۶۱.۲۹

۳۰۲.۶۱.۲۹

۳۱۰.۳.۲۵.۲۰

۳۱۰.۲.۳۰.۲۰d

۳۱۰.۱.۴۰.۲۰

۳۰۵.۶۰.۳۰

۳۱۵.۲.۲۵.۲۰

۳۱۵.۱.۳۰.۲۰

۳۱۰

۳۱۰.۴.۲۰.۲۰

۳۲۰.۲.۳۵.۲۵

۳۲۰.۱.۵۰.۲۵

۳۱۵.۴۰.۲۰

۳۱۵.۳

۳۲۲

۳۲۱.۵۷.۳۳a

۳۲۰.۶۰.۲۵

۳۲۰.۳.۲۵.۲۵

۳۳۰.۴۲.۲۳

۳۲۵.۴۹.۳۰

۳۲۵.۳۴.۲۲

۳۲۵.۱.۳۴.۲۲a

۳۴۰

۳۳۶.۲۹.۲۱

۳۳۴.۳۶.۲۰

۳۳۲.۴۱.۱۸

۳۵۵.۵۰.۵۰

۳۵۱.۵۰.۵۰

۳۵۰

۳۴۲

۳۸۰.۳.۳۷.۳۰

۳۸۰.۲.۴۷.۲۳

۳۸۰.۱.۵۷.۲۰a

۳۶۰.۳۰.۱۵

۳۹۰.۵۷.۳۰

۳۸۱.۳.۳۵.۲۰

۳۸۱.۲.۴۰.۲۵

۳۸۱.۱