پروفیل‌ها

پروفیل‌های گروه فراچوب

 سری ۱۰۰۰ پروفیل‌هایی با ضخامت ۱۶ میلیمتر و عرض‌های ۶ ، ۱۰ و ۱۳ سانتیمتری هستند که به ترتیب جهت پاچراغی و تاج و پا‌سنگ کابینت‌ها قابل استفاده می‌باشند که در طول ۲۴۴ سانتیمتر تولید می‌گردد.

writing tasks of any level of proficiency

۱۰۰۴.۱۰۰

۱۰۰۴.۶۰

۱۰۰۲.۱۳۰

۱۰۰۲.۱۰۰

۱۰۰۷.۱۳۰

۱۰۰۷.۱۰۰

۱۰۰۷.۸۰

۱۰۰۴.۱۳۰