گل‌های کابینتی

گل‌منبت‌های مستطیل و مربع با حاشیه نامنظم

گل‌منبت‌های سری ۲۰۰ گروه فرا چوب به شکل مستطیل یا مربع هستند که حاشیه‌ی بیرونی آنها نامنظم است. از این سری از گل‌منبت‌ها می‌توان بر روی درب کابینت آشپزخانه، درب‌ منازل و یا به عنوان بخشی از یک طرح ترکیبی بر نمای یک دیوار در تالارها و فضاهای کلاسیک دیگر استفاده نمود.

۲۰۶.۱.۵۴۱۷

۲۰۴.۶۱.۱۶

۲۰۱

۲۰۰

۲۱۰

۲۰۸.۶۰.۱۴

۲۰۶.۶۴.۱۷

۲۰۶.۴.۲۷.۱۱

۲۲۰

۲۱۸.۲۶.۴۱

۲۱۶

۲۱۱.۳۴.۳۷

۲۲۸.۲۹.۱۵

۲۲۶

۲۲۴

۲۲۲.۳۷.۳۴

۲۳۴.۳۱.۱۸

۲۳۲.۲۷.۱۸

۲۳۰.۲۲.۱۵

۲۲۹.۲۳.۱۳

۲۳۴.۳۱.۱۸

۲۳۲.۲۷.۱۸

۲۳۰.۲۲.۱۵

۲۲۹.۲۳.۱۳

۲۴۲.۳۸.۱۶

۲۴۰.۲۱.۲۵

۲۳۸.۲۳.۱۴

۲۳۶

۲۵۰.۳۳.۱۰

۲۴۸.۳۲.۱۲

۲۴۶.۳۲.۱۴

۲۴۴.۱۱.۳۵

۲۵۸.۱۷.۱۴

۲۵۶.۲۷.۱۱

۲۵۴.۲۵.۱۰

۲۵۲.۳۱.۱۲

۲۶۶.۲۰.۶

۲۶۴.۱۸.۱۲

۲۶۲.۱۷.۱۷

۲۶۰

۲۷۱

۲۷۰.۱۹.۲۸

۲۶۸

۲۶۷.۴۰.۲۲

۲۷۸.۲۳.۱۷

۲۷۶.۲۶.۲۶

۲۷۴

۲۷۲.۳۲.۱۷

۲۸۶.۱۶.۱۹

۲۸۴.۳۲.۱۳a

۲۸۲.۱.۲۵.۱۶

۲۸۰.۱.۲۰.۱۸

۲۹۴.۱۶.۱۱

۲۹۲.۱۵.۱۶

۲۹۰.۲۱.۱۰

۲۸۸.۲۰.۱۴